INTROSPECTION (LIVE PERFORMANCE) 2023

introspection (Live Performance) 2023

A WORK BY Nicolas Tian Cai

MUSIC BY Oscar B. Morgan

PERFORMANCE BY Dahc Dermur VIII, Lewis Walker, Zhuo Chen, Butterfly Princess, Todd Lamming

Videography Siniša

Editing Yoni Ben-Haim

此次表演实践由Nicolas Tian Cai 导演,由Oscar B. Morgan作曲,在两小时内呈现间断式的演出组合。表演由Dahc Dermur VIII, Lewis Walker, Zhuo Chen, 蝴蝶公主和Todd Lamming进行,通过身体行为、人声实验探索人在特定地穴场域内产生的情绪震荡,强烈低音表现的氛围音乐结合工业和自然环境采样声组建当代性和自省式的在场图像景观。我们将这场演出视为自省的中间环节,不加以审视的观察和回望,并藉以此寻找处于时间碎片中的某种永恒。

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/A01.jpg?v=1681884434&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/A02.jpg?v=1681884497&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/A03.jpg?v=1681884525&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/A04.jpg?v=1681884447&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/A05.jpg?v=1681884518&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/B02.jpg?v=1681884585&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/B01.jpg?v=1681884585&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/B05.jpg?v=1681884193&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/B04.jpg?v=1681884567&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/B03.jpg?v=1681884577&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/C01.jpg?v=1681884521&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/C03.jpg?v=1681884281&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/C02.jpg?v=1681884190&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/D01.jpg?v=1681884474&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/D03.jpg?v=1681884583&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/D02.jpg?v=1681884324&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/E02.jpg?v=1681884565&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/E01.jpg?v=1681884583&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/D04.jpg?v=1681884443&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/E04.jpg?v=1681884510&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/E03.jpg?v=1681884518&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/D05.jpg?v=1681884555&width=550