AW21 CAMPAIGN

AW21 Campaign挪用动漫视觉语言,将日常景观进行异化,构想非线性时间下的未来图景。
由人类的大批量密集劳作而展开的中心主义视角中,城市成为主体,自然地貌边缘化为“风景”。生产和随之增长的欲望、不断增加的人和人、人和自我之间的壁垒,形成了自然生态景观的骤变以及人对于表象世界的痴迷与沉沦。内在自我因欲望、过度的自我投射断开了本体和外界、宇宙、他者的智性连接。
在面向未来的发展尺度里,重新回归对于自我意识层面的内在连接的关注,是人类在面对高速发展的科技和变革性理论而产生的迷失的唯一抵抗。在宏大的宇宙尺度里,毁灭和不断地再生成为新的常态。人的自我审视和爱欲成为可以超越线性空间、时间范畴的唯一存在。
自我的精神世界里,在面对欲望的深渊时心绪经由爱的流淌、意识的转换,改变了由表面判断构造的无意识。透由再次唤醒的生命最初的体验和记忆,内在主体和物理外界形成了互融的浪漫空间。人在既有的时间维度上变得永恒。

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/01.jpg?v=1681874704&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/01_23295114-46fc-4437-9c00-bdd029636ebb.jpg?v=1681875081&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/02.jpg?v=1681874704&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/02_d7f1d5d9-96e0-4183-b4ef-419dfcad4ac2.jpg?v=1681875068&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/03.jpg?v=1681874704&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/03_faa3144b-6442-4181-ab14-df9e9371771f.jpg?v=1681875013&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/04.jpg?v=1681874704&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/04_1082a6e9-43f9-41d6-8173-3f81baf4142b.jpg?v=1681875078&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/05.jpg?v=1681874704&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/05_72ac1fb2-519c-4685-94c7-805aeaa35c9c.jpg?v=1681875075&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/06.jpg?v=1681874703&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/06_12cba2c5-d8c5-49c6-be9c-11f9685341a2.jpg?v=1681875072&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/07.jpg?v=1681874704&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/07_5450f493-5222-4c15-b472-beba9692b763.jpg?v=1681875015&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/08.jpg?v=1681874703&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/08_191693b5-d170-4de2-8f84-0ac007e7cc3a.jpg?v=1681875082&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/09.jpg?v=1681874703&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/09_dc6274ed-38ad-47ba-8f5c-85b0a4e4f802.jpg?v=1681875026&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/10_81914d53-8ea2-4663-a249-398a347d28c6.jpg?v=1681874704&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/10_42758f17-b6fe-4465-b06f-cf7bd9394587.jpg?v=1681875032&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/11_60e6a072-61c4-44e2-bc0a-0eb63aebd787.jpg?v=1681874703&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/11_011e7e9c-8408-4e75-83bf-64ec40340d21.jpg?v=1681875073&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/12_b56e6bf6-c9ad-4d80-9de5-080c21ad9302.jpg?v=1681874704&width=550

 • //untitlab.com/cdn/shop/files/12_9b32dd22-a8a2-486a-96d4-dd9bc0ac84fd.jpg?v=1681875073&width=550